Асоциацията има за цел, посредством активна реклама и създаване на единна рекламна стратегия, да представя Банско като една европейска туристическа дестинация и общ туристически продукт, включващ в себе си хотели, заведения, транспорт, атракции, спорт и др.

Цели 2024-2025

Привличане на широка аудитория и предизвикване на интерес към Банско у възможно най-много потенциални туристи.

  • Популяризиране възможностите, продуктите и услугите на своите членове и съдейства в установяването на делови връзки с потенциални партньори;
  • Издигане престижа на курорта пред обществото, чрез постигане на професионално единство и защита на интересите на работещите в секторите;
  • Съдействане за повишаване на квалификацията на своите членове във връзка с въвеждане на новите изисквания, чрез организиране на семинари и конференции по важни и актуални теми;
  • Работа за създаване на проекти за международно сътрудничество и развитие на отношенията в неправителствения сектор и туризма;
  • Ускоряване процеса на адаптиране на туристическият сектор към изискванията и стандартите на ЕС, като популяризира нормативната база и иформира своите членове за възможните изменения на съществуващите норми.