У  С Т А  В    на

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ, ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И РЕКЛАМА НА БАНСКО

 

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Чл. 1. Асоциация за развитие, популяризиране и реклама на Банско е юридическо лице с нестопанска цел – сдружение за осъществяване на дейност в частна полза, действаща на основание на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 2. Наименованието на СДРУЖЕНИЕТО е Асоциация за развитие, популяризиране и реклама на Банско /АРПРБ/, наричано по-нататък „АСОЦИАЦИЯТА“.

На английски език наименованието на АСОЦИАЦИЯТА е „Association for development, popularizing and advertisement of Bansko”,

Чл. 3. АСОЦИАЦИЯТА е независима гражданска неполитическа организация.

Чл.4. Седалището на АСОЦИАЦИЯТА е  град София, кв. Витоша, п.к. 1700 ул. „Асен Разцветников“ №1А, бл.4, офис 4.

Чл. 5. АСОЦИАЦИЯТА може да отркрива клонове или представителства.

Чл. 6. АСОЦИАЦИЯТА не формира и не разпределя печалба.

Чл. 7. АСОЦИАЦИЯТА е юридическо лице, отделно от нейните членове и отговаря за задълженията си със своето имущество.

Чл. 8. Членовете на АСОЦИАЦИЯТА не отговарят за нейните задължения

Чл.9. АСОЦИАЦИЯТА има свой печат и банкова сметка

 Чл. 10. АСОЦИАЦИЯТА осъществява своята дейност в частна полза на своите членове, в съответствие с действащото законодателство на Република България, на международните договори, по които Република България е страна, Устава си, решенията на Общото събрание и ръководните си органи в рамките на техните правомощия.

 II. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 Чл. 11. Цели на асоциацията

 • Привличане на широка аудитория и предизвикване на интерес към Банско, като целогодишна туристическа дестинация у възможно най-много потенциални туристи;
 • Популяризиране възможностите, продуктите и услугите на своите членове и съдейства в установяването на делови връзки с потенциални партньори;
 • Издигане престижа на курорта пред обществото, чрез постигане на професионално единство и защита на интересите на работещите в секторите;
 • Съдействане за повишаване на квалификацията на своите членове във връзка с въвеждане на новите изисквания, чрез организиране на семинари и конференции по важни и актуални теми;
 • Работа за създаване на проекти за международно сътрудничество и развитие на отношенията в неправителствения сектор и туризма;
 • Ускоряване процеса на адаптиране на туристическият сектор към изискванията и стандартите на ЕС, като популяризира нормативната база и иформира своите членове за възможните изменения на съществуващите норми;
 • Асоциацията ще популяризира дейността си чрез издаване на бюлетин, публикации в списания, ежедневници, интернет и други.

Чл. 12. За изпълнението на своите цели, АСОЦИАЦИЯТА организира и финансира други позволени от закона допълнителни стопански дейности, в това число:

 • Набира сметки от дарители и разкрива източници на финансова помощ в страната и чужбина;
 • Извършва стопански дейности за подпомагане на целите на Асоциацията и участията й в дружества, печалбата, от които ще се използва за целите на Асоциацията;
 • Договаря пряко с държавни органи, организации, дружества и трети лица конкретни условия за отпускането на помощи, дарения и други;
 • Извършва консултантска дейност, комисионна дейност, посредническа дейност, приходите, от които ще се използват за целите на Асоциацията;
 • Проектира и изгражда материално техническа база за постигане целите на Асоциацията и поддържа предоставената и създадената вече такава;
 • Осъществява контакти и сътрудничество с други сходни организации, фондации, сдружения в страната и чужбина;
 • Използва всички законни средства за осъществяване на целите си.

 Чл. 13. (1) Предметът на основна дейност на АСОЦИАЦИЯТА е:

 • Формулиране на становища и участие в проекти за популяризиране на туристическия продукт на Банско
 • Приемане на тематични програми, свързани с решаване на занчими проблеми в региона
 • Приемане на програми за съвместни дейности, свързани с други организации в националн и световен мащаб
 • Рекламиране и популяризиране на туристическата на дейност в Банско и региона чрез публични изяви, интернет реклама, печатна реклама, медийна реклама, организиране на събития, учатие в европейски програми и други.

 (2) Дейността на АСОЦИАЦИЯТА се осъществява при стриктно спазване на Конституцията и законите на Република България.

 Чл. 13а. АСОЦИАЦИЯТА може да извършва допълнителна стопанска дейност, а именно: извършване на икономически анализи и прани консултации, експертни оценки, инженерингови и маркетингови проучвания, обучение, информационно обслужване чрез печатни и електронни издания, издателска дейност, организиране и провеждане на семинари, изложения и други дейности, в съответствие с целите. Приходите от допълнителната стопанска дейност ще се използват за целите на Асоциацията. В своята дейност Асоциацията не преследва политически цели и не може да бъде свързвана с политически организации.

 III. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ

 Чл. 14. (1) Имуществото на АСОЦИАЦИЯТА се състои от правото на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, парични влогове, обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа и вземания, както и други права и задължения, служещи за постигане на идеалната цел на АСОЦИАЦИЯТА.

(2) АСОЦИАЦИЯТА отговаря за поетите задължения с имуществото си. Тя не носи отговорност за имуществените задължения на членовете си.

 Чл. 15. (1) АСОЦИАЦИЯТА има своя собствена финансова и счетоводна дейност, както и банкови сметки в лева и/или валута.

(2) За постигане на целите си, АСОЦИАЦИЯТА може да развива и допълнителна стопанска дейност, свързана с основния й предмет на дейност, която се подчинява на реда и условията, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството, данъчните закони и други нормативни актове.

(3) Приходите се набират на доброволни начала от членовете му, както и от други физически и юридически лица чрез:

1. годишен членски внос, определен по размер от Управителния съвет;

2. приходи от реклама;

3. финансиране от държавни и частни организации, общини, проекти на ЕС и др.;

4. допълнителна стопанска дейност;

5. дарения, спонсорства;

6. лихви по парични средства и депозити;

7. прехвърляне на права и вземания;

 IV. ЧЛЕНСТВО

 Чл. 16.(1) За членове на АСОЦИАЦИЯТА могат да се приемат:

1. юридически и физически лица, извършващи туристическа или свързана с нея дейности на територията на град Банско и региона и приемащи настоящия Устав и желаещи да работят за постигането на целите на АСОЦИАЦИЯТА;

2. сдружения с нестопанска цел, чиито цели съответстват на целите на АСОЦИАЦИЯТА (колективни членове);

3. членовете на сдруженията с нестопанска цел по т. 2, които стават членове на АСОЦИАЦИЯТА по право от момента, в който самото сдружение придобие качеството на член на АСОЦИАЦИЯТА. В тези случаи въз основа на чл. 21, ал. 5 от ЗЮЛНЦ упражняването на всички членски права и изпълнението на имуществените членски задължения се осъществява от сдруженията, в които участват членовете по право.

(2) АСОЦИАЦИЯТА има и почетни членове. За почетни членове могат да бъдат избирани видни обществени фигури от България и други страни със съществен принос за постигане целите на АСОЦИАЦИЯТА.

 Чл. 17. Кандидатът за член на АСОЦИАЦИЯТА подава писмено заявление до Управителния съвет /УС/, който се произнася с решение в 14 /четиринадесет/ дневен срок. Решението се съобщава на кандидата.

 Чл. 18. Членството възниква от момента на вземането на решението за приемане от УС. Решението се вписва в протоколната книга на УС, а името на новоприетия член - в книгата (прошнурована и подпечатена с печата на АСОЦИАЦИЯТА) на членовете на АСОЦИАЦИЯТА.

Чл. 19. В АСОЦИАЦИЯТА могат да членуват и лица, извън тези по чл. 16, които съдействуват за постигане на целите й и за изпълнение на нейните задачи.

Чл. 20. Членуването в АСОЦИАЦИЯТА е доброволно. Всеки член има право:

1. да избира и бъде избиран за член на Общото събрание /ОС/ на АСОЦИАЦИЯТА, като представител на Събранието на редовните членове /СРЧ/ на АСОЦИАЦИЯТА;

2. да участва в обсъждането на всички въпроси, свързани с дейността на АСОЦИАЦИЯТА, свободно да прави предложения и да изразява мнението си;

3. да участва и се ползва от всички мероприятия, организирани от АСОЦИАЦИЯТА.

Чл. 21. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може да бъде предоставено другиму.

Чл. 22. Членството в АСОЦИАЦИЯТА се прекратява:

1. доброволно след подаване на писмена молба до УС или

2. по решение на ОС за изключване. Изключването се прилага като дисциплинарна мярка при грубо нарушаване на разпоредбите на Устава, при неплащане на дължимия членски внос за повече от три месеца, както и при всички случаи на незаинтересованост и не вземане на участие в дейността на АСОЦИАЦИЯТА.

Чл. 23. (1) Размерът на дължимия годишен членски внос се определя от Управителния съвет на АСОЦИАЦИЯТА.

(2) Членският внос се заплаща най-късно до месец Март на съответната година, за която е дължим.

(3) За задълженията на АСОЦИАЦИЯТА всеки член отговаря до размера на направените от него имуществени вноски и не носи лична отговорност за задълженията на АСОЦИАЦИЯТА.

(5) Почетните членове на АСОЦИАЦИЯТА нямат имуществени задължения.

V. ОРГАНИЗАЦИОННО УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

 Чл. 24. (1) Органи на управление на АСОЦИАЦИЯТА:

А) ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 25. Общото събрание е върховен орган на АСОЦИАЦИЯТА, който представлява интересите на всичките му членове и може да взема решения по всички въпроси, имащи отношение към дейността и съществуването на АСОЦИАЦИЯТА.

Чл. 26. (1) ОС се състои от първоначалния състав на УС, а след създаването на СРЧ от членовете на УС и трима представители на СРЧ на АСОЦИАЦИЯТА, избирани по правилата на чл. 37 от настоящия Устав.

(2) Възпрепятстваният да участва лично може да изрази писмено становището и волята си по дискутираните въпроси, като го предаде на Председателя на УС.

Чл. 27.    (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на СРЧ на АСОЦИАЦИЯТА. Ако в последния случай Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на АСОЦИАЦИЯТА по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(3) Поканата се изпраща до посочените от членовете електронна поща и административен адрес, най-малко един месец преди насрочения ден, както и на интернет страницата на АСОЦИАЦИЯТА.

 Чл. 28. (1) ОС има следните правомощия:

1. приема, изменя и допълва Устава;

2. взема решение за прекратяване, реорганизиране, сливане на АСОЦИАЦИЯТА;

3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет и ги освобождава от отговорност. Членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет нямат право на възнаграждение в това си качество.

4. приема отчета за дейността на УС и бюджета на АСОЦИАЦИЯТА;

5. отменя решения на другите органи на АСОЦИАЦИЯТА, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, предвидени в устава;

6. изключва членовете на АСОЦИАЦИЯТА в случаите на чл. 18, т. 2;

7. взема решение за откриване на клонове на АСОЦИАЦИЯТА, както и избирането и освобождаването на техния Управител.

8. приема основните насоки и програма на дейността на АСОЦИАЦИЯТА.

9. взема решение за участие в други организации.

(2) Решенията по ал. 1, т. 1 и 2 се приемат с мнозинство 2/3, а останалите решения - с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл. 29. ОС е редовно, ако в него присъстват най-малко половината от всички членове на АСОЦИАЦИЯТА. Ако няма необходимия кворум събранието се отлага с един час и след изтичането му се счита за редовно, колкото и членове и делегати да се явят.

 Чл. 30. (1) В ОС всеки член или делегат има право на един глас. Не се допуска гласуване с пълномощие. Членовете по право упражняват посочените в този Устав и в закона членски права по реда на чл. 16, ал. 1, т. 3.

(2) По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.

Б) УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 Чл. 31. УС е управителен орган на АСОЦИАЦИЯТА, който действа в съответствие с разпоредбите на Закона, настоящия Устав и решенията на ОС. УС взема решения за конкретните мероприятия на АСОЦИАЦИЯТА.

Чл. 32.    (1) УС се състои от 3 /три/ до 7 /седем/ члена. Изпълнителният директор е член по право на Управителния съвет.

(2) Членовете на УС се избират за срок от 5 /пет/ години.

Чл. 33. УС провежда заседанията си най-малко веднъж на 3 /три/ месеца. Същите са редовни, ако на тях присъстват най-малко половината плюс един от членовете на УС. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл. 34. Член на УС не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата, освен с решение на ОС на АСОЦИАЦИЯТА.

Чл. 35. (1) Управителният съвет:

1. представлява АСОЦИАЦИЯТА, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и одобрява решенията на Националния отраслов съвет;

3. взема решения за разпореждане с имуществото на АСОЦИАЦИЯТА при спазване изискванията на Устава;

4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на АСОЦИАЦИЯТА;

6. определя реда и организира извършването на дейността на АСОЦИАЦИЯТА, и носи отговорност за това;

7. определя адреса на АСОЦИАЦИЯТА;

8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;

9. избира измежду членовете си Председател;

10. избира национален координатор и регионални координатори на АСОЦИАЦИЯТА.

11. дава предварително съгласие за назначаването на служители на АСОЦИАЦИЯТА и определя тяхното възнаграждение;

12. взема решения относно размера на годишния членски внос

14. разработва и предлага насоки за развитието на АСОЦИАЦИЯТА;

(2) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

В) ПРЕДСЕДАТЕЛ

 Чл. 36. (1) Председателя на УС представлява АСОЦИАЦИЯТА пред всички държавни органи и институции, обществени организации, физически и юридически лица в страната и чужбина, ръководи текущата дейност на АСОЦИАЦИЯТА. В отсъствието на Председателя неговите функции се изпълняват от посочен от него друг член на УС.

(2) Председателят на УС сключва трудов договор със служителите на АСОЦИАЦИЯТА.

Г) СЪБРАНИЕ НА РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

 Чл. 37. След вписването в списъка на редовните членове на АСОЦИАЦИЯТА, новоприетият член става част от СРЧ на АСОЦИАЦИЯТА.

 Чл. 38. СРЧ е консултативен орган на АСОЦИАЦИЯТА, който представлява интересите на всичките му членове и може да предлага на УС и ОС проекти за решения по всички въпроси, имащи отношение към дейността и съществуването на АСОЦИАЦИЯТА.

 Чл. 39.    (1) СРЧ се свиква по инициатива на неговия председател или по искане на една трета от членовете на СРЧ на АСОЦИАЦИЯТА.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на СРЧ и по чия инициатива то се свиква.

(3) Поканата се изпраща до посочените от членовете електронна поща и административен адрес, най-малко един месец преди насрочения ден, както и на интернет страницата на АСОЦИАЦИЯТА.

 Чл. 40. (1) СРЧ има следните правомощия:

1. избира представителите на СРЧ в ОС на АСОЦИАЦИЯТА за срок от 3 /три/ години;

2. избира председател на СРЧ на АСОЦИАЦИЯТА;

3.внася предложения за гласуване от УС и/или ОС на АСОЦИАЦИЯТА.

(2) Решенията по т. 1. се приемат с мнозинство 2/3, а останалите решения - с обикновено мнозинство от присъстващите.

 Чл. 41. СРЧ е редовно, ако в него присъстват най-малко половината от всички членове на СРЧ на АСОЦИАЦИЯТА. Ако няма необходимия кворум събранието се отлага с един час и след изтичането му се счита за редовно, колкото и членове и делегати да се явят.

 Чл. 42. В СРЧ всеки  член има право на един глас. Допуска гласуване с нотариално заверено пълномощно. Членовете по право упражняват посочените в този Устава и в закона членски права по реда на чл. 16, ал. 1, т. 3.

 Чл. 43. Не по-късно от един месец преди изтичане на мандата на представителите на СРЧ в ОС на АСОЦИАЦИЯТА, същият избира новите представители на СРЧ в ОС на АСОЦИАЦИЯТА.

Д) КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл. 44. (1) Контролният съвет се състои от трима членове, които се избират за срок от 2 години и за не повече от два последователни мандата. Контролният съвет избира измежду своите членове Председател.

(2) Контролният съвет:

1. осъществява цялостната ревизионно-контролна дейност върху изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет и тези, произтичащи от нормативните актове и вътрешно устройствени документи;

2. следи за правилното използване и опазване на имуществото на АСОЦИАЦИЯТА;

3. прави проверки по предходните точки най-малко веднъж на три месеца;

4. изготвя и представя пред Общото събрание годишен отчет за своята дейност;

5. при необходимост иска свикване на Управителния съвет за обсъждане на констатациите от направени проверки.

(3) Контролният съвет се свиква на заседание от своя Председател, най-малко веднъж на шест месеца.

(4) Заседанията на Контролния съвет са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му.

(5) Контролният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

(6) Контролният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове.

(7) С оглед осъществяване на функциите си, Контролният съвет има право на достъп до всички документи на АСОЦИАЦИЯТА.

 Е) КОМИСИИ

Чл. 45. (1)Комисиите са помощен орган на АСОЦИАЦИЯТА. Комисиите се създават с оглед постигане на определените в този Утав цели и задачи на АСОЦИАЦИЯТА, както и за реализиране на предмета й на дейност.

            (2)Броят на Комисиите, наименованията и областта на работата им се определя с решение на Управителния съвет.

Чл. 46. Всяка комисия се ръководи от Отговорен секретар, който се избира от Управителния съвет.

VI. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 47. (1) АСОЦИАЦИЯТА се създава за неопределен срок.

(2) Същото може да бъде прекратено по решение на ОС, взето по определения от Устава ред.

Чл. 48. (1) АСОЦИАЦИЯТА може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, включително да се слива, влива, отделя и разделя.

(2) След разделяне, нововъзникналите юридически лица отговарят солидарно за задълженията, възникнали до преобразуването им.

Чл. 49. АСОЦИАЦИЯТА се прекратява с решение на Общото събрание или в случаите, предвидени в закона.

Чл. 50. АСОЦИАЦИЯТА се прекратява и по съдебен ред в следните случаи:

 • Ако в продължение на три месеца остане с по-малко редовнии членове, отколкото са необходими според Устава за образуване на Управителния съвет.
 • Ако дейността й противоречи на законодателството, Устава и/или обществения ред
 • Ако стане неплатежоспособна

Чл. 51. Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът а ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съотетните разпоредби на Търговския закон.

Чл. 52. (1) Разпределянето на останалото след удоволетворяване на кредиторите имущество се решава съгласно Устава или от Общото събрание, доколкото в закона не е предвидено друго. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.

(2) Ако не съществуват лица по ал.1 или са неопределяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на АСОЦИАЦИЯТА. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на АСОЦИАЦИЯТА.

(3) Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да е начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по ал.2, с изключение на дължимото възнаграждение.

 VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 Чл. 53. Всеки член на АСОЦИАЦИЯТА може да участва и в други граждански организации, стига целите им да не са в противоречие с настоящия Устав.

 Чл. 54. За неуредени в настоящия Устав въпроси и отношения се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България относно Сдруженията с нестопанска цел и други нормативни актове в областта на медиацията.

Чл. 55. АСОЦИАЦИЯТА има своя символика /запазен знак/, която се утвърждава от управителния съвет.

Чл. 56. Образци от всички официални удостоверения, карти, блани, формуляри и други представителни или работни документи, както и форсмата и вида на печата на АСОЦИАЦИЯТА се утвърждават от Управителния съвет.

Чл. 57. За неуредените въпроси в този Устав се прилагат съответните разпоредби на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 Настоящият Устав се прие на Учредителното събрание на Сдружение с нестопанска цел Асоциация за развитие, популяризиране и реклама на Банско /АРПРБ/, проведено на 17.12.2015г. в гр. София. Уставът е приет на основание разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Неразделна част от този Устав е списъкът на учредителите, които са го приели и одобрили.